VÆRDIGRUNDLAG

Uligheden mellem lande, mennesker og generationer er enorm og hastigt stigende. Otte mænd ejer, ifølge Oxfam Ibis, lige så meget som den fattigste halvdel af verdens befolkning.

Det skyldes ikke naturlove, men politiske valg om at bygge verdenssamfundet op omkring den globale kapitalisme. Derfor er der i allerhøjeste grad brug for retfærdighedssøgende, systemkritiske stemmer til at præge den offentlige debat. Dem ønsker Systemkritisk Netværk at organisere og hjælpe til større gennemslagskraft med det formål at skabe en socialt retfærdig verden.

Lighed - det endelige mål

For Systemkritisk Netværk hænger social retfærdighed uløseligt sammen med lighed. Med lighed mener vi reelt eksisterende lighed i økonomiske, sociale og kulturelle forhold - i modsætning til den neo-liberale løgn om lige muligheder.

Systemkritisk Netværk betragter enhver form for ulighed som grundlæggende moralsk forkert. Det gør vi, fordi mennesket først og fremmest er et socialt væsen. Ganske vist et socialt væsen der har en vilje og handler efter den. Men den vilje er skabt af genetik, gennem opvækst og i interaktionen med omgivelserne. Den er dermed på ingen måde fri, men fuldkomment et socialt produkt.

Der er altså intet, individet gør, tænker eller føler, der ikke har en social årsag, som ligger uden for individets kontrol. Individet er altid en specifik instans af det sociale og kan derfor kun ses som uafhængigt eller frit gennem kapitalistisk ideologis forledende forvrængninger. At give individet ansvar for sin egen plads i samfundet er som at give en dråbe vand skylden for sin egen plads havet.

Alt ansvar er socialt

Den fri vilje er en historisk nedarvet misforståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Uden den er det ikke moralsk meningsfuldt at lade fordelingen af samfundets goder være bestemt af individers valg og handlinger. Individer kan ikke fortjene mere eller mindre end andre, fordi de ikke er fri til at handle anderledes, end de gør. Da hele mennesket er et socialt produkt, gælder denne ufrihed alle handlinger, et menneske kan foretage sig.

Derfor betragter Systemkritisk Netværk gode og dårlige skæbner som produkter af fællesskabet og dermed som fællesskabets – og ikke den enkeltes – ansvar.

I Danmark – som de fleste andre steder i verden – har vi gennem indoktrineringen af idéen om den fri vilje individualiseret ansvar. Vi har forvrænget vores syn på sociale problemer til at give hvert enkelt mennesker skylden for sin plads i samfundet. Systemkritisk Netværk har som grundlæggende formål at understøtte arbejdet for at gøre den rette sammenhæng tydelig igen og placere ansvaret for sociale konsekvenser hos sociale forhold.

Lighed på alle parametre

Dette aksium – at socialt forårsagede lidelser, urimeligheder og uretfærdigheder ret beset skyldes systemet – udgør udgangspunktet for Systemkritisk Netværks arbejde. Vores værdier og mål er afledt af ønsket om større kollektivt ansvar og lighed.

Lighed skal her forstås materielt såvel som med hensyn til kulturel status og sociale muligheder. Systemkritisk Netværk ønsker lighed på alle tænkelige parametre mellem alle mennesker. For os er menneskeliv – uanset nationale, kulturelle og etniske skel – lige uvuderlige.

 

I arbejdet for lighed mellem mennesker betragter Systemkritisk Netværk alle etniske, kulturelle og nationale klassifikationer som sociale konstruktioner. Mennesker er lige i deres menneskelighed, uafhængigt af hvordan man grupperer dem. Kulturelle tilhørsforhold er derfor aldrig den rette ramme at forstå sociale problemer i. De skal løses som de systemiske problematikker, de er.

Det systemkritiske arbejde

Systemkritisk Netværk er ikke partipolitisk, og har ikke én bestemt samfundsmodel som mål. Vi er systemkritikere og ønsker at skabe et mere lige, mere åbent, mere frit og dermed mere retfærdigt samfund uanset mærkat.

I arbejdet for et mere retfærdigt samfund er den kritisk-teoretiske samfundsanalyse et afgørende redskab. Disse indsigter viser, at samfundsudviklingen drives af ulige materielle forhold, hvor besidderne af samfundets fælles ressourcer udnytter deres position til at blive rigere, mens reaktionær ideologi bruges til at legitimere denne udvikling.

Systemkritisk Netværk er ikke-anarkistisk. Selvom vi anerkender den ideologiske position, som anarkismen udspringer af, mener vi, at en effektiv kamp mod verdens uretfærdigheder kræver velkoordinerede og velorganiserede indsatser.

Systemkritisk Netværk er et kritisk modsvar til et allerede-eksisterende voldeligt system. At støtte status quo er ikke at være neutral. Det er at støtte, at nogle dør og lider, mens andre har mere, end de kan bruge – alene fordi de er født ind i heldigere sociale, materielle og kulturelle sammenhænge. Det gælder på lokalt, nationalt og globalt niveau.